جداول راهنمای درزجوش

 

جداول راهنمای زیر بر اساس استانداردهای آمریکا و مقادیر تجربی تهیه و تنظیم شده است

1- ورقهای روغنی با ماکزیمم 0.3% کربن

 

 

 seam-welding-low-alloy-max-0.3