جداول راهنمای نقطه جوش

 

جداول راهنمای زیر بر اساس استانداردهای آمریکا و مقادیر تجربی تهیه و تنظیم شده است

1- ورقهای روغنی با ماکزیمم 0.3% کربن